Chương trình học lớp ngắn hạn “Điện thân xe nâng cao 2”
Thời lượng Thời gian học Học phí Đối tượng đăng ký học 72 tiết, 18 buổi học Tuần học 2 buổi, mỗi buổi 4 tiết, học trong 2 tháng Liên  hệ Đã hoàn thành khóa học lớp điện thân xe cơ bản Buổi học Nội dung học Thiết bị Phụ trách 1 Tra sơ đồ… .