Hướng dẫn thi công mô hình gạt nước Toyota Camry
Công việc 1: Xem cách bố trí các thiết bị trên mô hình, cách ra chân Tham khảo cách khoan lỗ cho thiết bị, từ thiết bị khoan lỗ đi xuống, rồi khoan lỗ đi lên các domino Tuyệt đối không đi dây nổi trên mô hình Công việc 2: Ôn lại các kiến thức… .

Đồ án học phần (thi công mô hình)
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐỒ ÁN THI CÔNG MÔ HÌNH Bước 1: Lên internet tìm kiếm thông tin về đề tài mình đang tìm hiểu. Gõ từ khóa bằng tiếng Việt trước, sau đó gõ các từ khóa bằng tiếng Anh để kiếm các tài liệu tiếng Anh Gợi ý: Có thể sử dụng các… .

Đồ án học phần (dịch, tổng hợp tài liệu)
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐỒ ÁN LÝ THUYẾT (DỊCH, TỔNG HỢP TÀI LIỆU) Bước 1: Lên internet tìm kiếm thông tin về đề tài mình đang tìm hiểu. Gõ từ khóa bằng tiếng Việt trước, sau đó gõ các từ khóa bằng tiếng Anh để tìm kiếm các tài liệu tiếng Anh Gợi ý: Có… .