Hoc hệ thống Smart Key
Tìm hiểu hoạt động hệ thống Smart Key Hệ thống Smart Key sử dụng chìa khóa thông minh (Smart Key) đã đăng ký (với các thiết bị điều khiển trong xe), nhận sóng LF (Low Frequency), và phản hồi sóng RF (Radio Frequency) cho Smart Key Module. Nếu hợp lệ, SMK Module sẽ gửi thông… .