Bài 2: Đọc sơ đồ đấu dây Hyundai
Cách đọc sơ đồ trên xe Hyundai nói riêng, và trên các hãng xe Châu Á nói chung có nhiều điểm giống nhau. Ví dụ, giống nhau về màu dây, ký hiệu về giắc đực – giắc cái. Tuy nhiên, cũng có 1 số điểm khác nhau, như thứ tự đọc chân trên giắc, nếu… .