Bài 5: Hoạt động tự kiểm tra của trường CRC trên mạng CAN ôtô
Như chúng ta đã biết về khung dữ liệu gồm 7 trường: trường bắt đầu khung SOF (Start of Frame), trường phân xử (Arbitration field), trường điều khiển (Control field), trường dữ liệu (Data field), trường kiểm tra (CRC – Cyclic Redundancy Check), trường xác nhận (ACK – Acknowledge), và cuối cùng là trường kết… .