Bài 2: Đọc sơ đồ đấu dây trên ôtô
Nội dung chính: 1. Sau khi người học đã hiểu được, vẽ được các ký hiệu điện cơ bản trên sơ đồ đấu dây. Bước kế tiếp sẽ tìm hiểu cách đọc sơ đồ đấu dây của Toyota Phần đọc sơ đồ đấu dây sẽ có các ý chính sau: Cách đọc một sơ đồ… .