Bài 8: Các lỗi bit trên mạng CAN ôtô
Trong quá trình các thông điệp (message) được truyền trên CAN bus có thể gặp các lỗi sau: lỗi bit (bit error), lỗi kiểm tra CRC (CRC error), stuff error (lỗi nhồi), lỗi xác nhận (ACK error), lỗi biểu mẫu (form error). Cụ thể: Lỗi bit (bit error) do bên gửi phát hiện (introduce) khi… .